Emosiyalar (latınca. emovere sözündən - oyandırmaq, həyacanlandırmaq deməkdir)

- Fərdə təsir göstərən və ilk növbədə aktual tələbatların təmin olunmasında və ya təmin olunmamasında ifadə olunan amillərin əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar hallar.

Emosiya dedikdə ya insanın daxili hissləri, ya da bu hisslərin təzahürü (qeyri - verbal ünsiyyətə bax) başa düşülür. Çox vaxt daha güclü, lakin qısamüddətli emosiyaları affekt, dərin və sabit emosiyaları isə hisslər adlandırırlar.

Emosiya - xarici təsirlərin əhəmiyyətliliyinin hisslərdə əksinə, onların fərdin həyat fəaliyyəti üçün əlverişliliyinə və ya zərərliliyinə əsaslanan davranışın impulsiv şəkildə tənzimlənməsinin psixiki prosesidir.

Emosional sahənin yerinə yetirilən fəaliyyətin effektivliyinə təsiri dərəcəsi şübhəsizdir. Xüsusilə də emosional proseslərin sabitliyi dərəcəsi də vacibdir. Əhval - ruhiyyənin pisləşməsindən və entuazmdan depressiya ilə bağlı üzüntüyə və əsəbiliyə qədər tərəddüd edən hallar işdə əksini tapmaya bilməz.


GRBS® Psytech heyətın emosional sahəsinin qiymətləndirilməsini təklif edir:
- Cari vəziyyət;
- Sabitliyi/qeyri-sabitliyi şərtləşdirən amillər;
- Tendensiyaların xarakteristikası

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®